Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

 

1.1. Provozovatelem internetového obchodu www.zando.cz je Monika Hlaváčková, Točitá 35, Praha 4(dále jen „Provozovatel“). která zprostředkovává zájemcům (kupujícím) obchody s dodavateli.

1.2. Kontaktní údaje Provozovatele: e-mail: info@zando.cz

Dodavatelem je obchodní či výrobní firma v zahraničí, zejména v Číně, Španělsku, Německu a Polsku (dále jen ,,Dodavatel").

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem v internetovém obchodě www.zando.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. vyřeší a zprostředkuje objednávku u dodavatele a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Kupní smlouva na vybrané zboží v nákupní galerii vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem, nikoliv mezi Provozovatelem a Kupujícím.

 

2. Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

 

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno v online internetovém obchodu umístěném na webových stránkách www.zando.cz U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena, přibližná lhůta doručení a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Potvrzením objednávky uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování  a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující. Zboží nevyměňujeme. U oblečení je důležité měřit. Každý produkt má svou velikostní tabulku.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.7. Odstoupení od smlouvy je možné od dodání zboží do 14 dnů na adresu uvedenou v kontaktech.

 

3. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží v nákupní galerii, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny Provozovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo pomocí platební brány Stripe nebo PayPal nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Francii, Německa, Španělska a Polska.

 

4. Dodání zboží

4.1. Dodavatel zasílá zboží zpravidla do 72 hodin od doručení objednávky Provozovatelem. Provozovatel objedná za Kupujícího zboží maximálně do deseti pracovních dní od jeho objednání Kupujícím. Objednáním zboží se rozumí jeho zaplacení Kupujícím. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele podle období v roce (státní svátky, Vánoce, atd.). Na požádání Provozovatel sdělí kupujícímu datum odeslání zboží. Běžná doba dodání je mezi 5-40 pracovních dní od odeslání Dodavatelem. Nejzazší termín doručení zásilky je 70 dní ode dne objednání zboží Provozovatelem. Jestliže Dodavatel zboží Kupujícímu neodešle do třiceti dnů od jeho objednání, vrátí Provozovatel Kupujícímu peníze a vzájemný vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím je tím ohledně nedodaného zboží ukončen.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá zboží kupujícímu samostatně. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručeno ve více zásilkách.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 70 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení celé kupní částky nebo o opětovné objednání zboží od Dodavatele. 

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě čtrnácti dnů vydat Provozovateli zboží nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze zpět.

4.5. Kupující bere na vědomí, že některé zásilky mohou být zadrženy celním úřadem z důvodů celního řízení. Provozovatel na požádání vyřídí toto celní řízení za Kupujícího. Kupující je v tomto případě povinen poskytnou Provozovateli potřebné dokumenty. Pokud kupující uhradí dodatečné náklady v podobě DPH či cla budou mu tyto náklady proplaceny.

 

5. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.

Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v internetovém obchodu Provozovatele.

5.6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost pokud kupující udá nesprávnou adresu nebo neúplnou a nebude mu tímto důvodem objednávka dodána. Kupující je povinen si správnost svých údajů před uzavřením smlouvy (zadání objednávky) zkontrolovat. V takovém to případě nemá právo na odstoupení nebo náhradu, či vrácení peněz.

 

6. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

6.2. Provozovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Pro reklamaci je potřeba vyplnit "reklamační formulář" (ke stažení zde) a zaslat na adresu sídla firmy, nebo na elektronickou adresu info@zando.cz

6.4. Reklamace nebo vrácení zboží dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího za těchto podmínek:

a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní

b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno Provozovateli na jím určenou adresu v kontaktech

c) zboží určené k reklamaci a vrácení nesmí nést znaky použití

d) provozovatel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30ti dní od podání. Reklamace je řešena vrácením kupní částky, nebo zasláním nového zboží dle výběru zákazníka. Pro uplatnění vrácení do 14dnů .

 

7. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celou kupní částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele a přepravních společností.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání internetového obchodu www.zando.cz (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu www.zando.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

8.4. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel musí poskytnout Dodavateli mimo Evropskou unii osobní údaje Kupujícího. Kupující dává Provozovateli výslovný souhlas k předání třetí osobě – Dodavateli. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel není schopen ovlivnit nakládání s údaji Kupujících a že se na nakládání s osobními údaji mimo EU nevztahuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

9. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

 

10. Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 27.7.2020

 


 

Zatočte si kolem štěstí Spinner icon